مدیران ارشد شرکت
مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت آفرینش های هنری

مدیریت آفرینش های هنری

آقای علیرضا قزی
ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی